Άδειες λειτουργίας

Αναλαμβάνουμε αδειοδοτήσεις καταστημάτων, υγειονομικών καταστημάτων, βιομηχανικές αδειοδοτήσεις και λοιπές αδειοδοτήσεις εξ’ ολοκλήρου ή και επί μέρους την έκδοση πιστοποιητικών όπως Πυρασφάλειας, Βεβαίωση Χώρου Κύριας Χρήσης, Χρήση Γης, Υγειονομικού, Βιομηχανίας κ.λπ.