Τακτοποιήσεις

Από 1/1/2012 και εφεξής απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης.

Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά την 1/1/2012 και έχει ως αντικείμενο την μεταβίβαση ή την σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο, εκτός από τα επισυναπτόμενα που προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 17 του Ν.1337/1983, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίως μηχανικού, με την οποία βεβαιώνεται ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μια από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθορίζεται ο τύπος και το ειδικότερο περιεχόμενο της βεβαίωσης του προηγούμενου εδαφίου, μπορεί να προβλέπεται ότι η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση μηχανικού αντικαθίσταται με την «Ταυτότητα Κτιρίου» κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3843/2010 μετά την έναρξη τήρησης της και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την αποτύπωση της αυθαίρετης κατοικίας σας, τον ακριβή υπολογισμό του προστίμου και την διακίνηση του φακέλου στα αρμόδια πολεοδομικά γραφεία.

Η αποτύπωση της κατοικίας σας περιλαμβάνει εκτός από την αρχιτεκτονική αποτύπωση και την αποτύπωση των υδραυλικών και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ώστε να γνωρίζετε πλέον τις θέσεις για μελλοντική ανακαίνιση της οικίας, χωρίς να προβείτε σε ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν καταστροφές στις μόνιμες εγκαταστάσεις της κατοικίας.

Αποτύπωση ηλεκτροφόρων καλωδίων
Εικόνα 1. Αποτύπωση ηλεκτροφόρων καλωδίων

Αποτύπωση υδραυλικών σωληνώσεων
Εικόνα 2. Αποτύπωση υδραυλικών σωληνώσεων

Αποτύπωση μεταλλικών αντικειμένων
Εικόνα 3. Αποτύπωση μεταλλικών αντικειμένων

Η αποτύπωση για την ένταξη στο νόμο πρέπει να είναι ακριβής όσο αφορά τις διαστάσεις του αυθαίρετης  κατοικίας όσο αφορά όλες της κατασκευές που υπάρχουν μέσα στο οικόπεδο ή αγροτεμάχιο, διότι όσες κατασκευές δεν αποτυπώνονται (ή αποτυπώνονται λανθασμένα)  συνιστούν αυθαίρετη κατασκευή και υποχρεώνουν τον μηχανικό να δηλώσει στην υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές και κατά συνέπεια να μην μπορεί να γίνει η μεταβίβαση ή την σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο.

Επίσης εκτός από την αποτύπωση του ακινήτου, το γραφείο μας αναλαμβάνει να εκπονήσει μελέτες που θα βελτιώσει τις καθημερινές λειτουργίες της κατοικίας. Μελέτες όπως ενεργειακής αναβάθμισης, στατική επάρκειας και μόνωσης του δώματος.