Πραγματογνωμοσύνες

Τα γραφεία μας αναλαμβάνουν διενέργεια πραγματογνωμοσύνων προς επίλυση διαφορών σχετικών με την οικοδομική δραστηριότητα και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων αυτοψίας καθώς και υποστήριξη αυτών στις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές.